Przejdź do treści
NEURAXPHARM GROUP

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Identyfikacja dostawcy usług

Niniejsza Informacja prawna ustala warunki korzystania ze strony internetowej https://www.neuraxpharm.pl (dalej Witryna). Osoba odwiedzająca Witrynę staje się jej Użytkownikiem, dlatego zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich przepisów zawartych w niniejszej Informacji prawnej. W związku z tym zaleca się, aby Użytkownik za każdym razem, gdy odwiedza Witrynę, uważnie przeczytał niniejszą Informację prawną. Warunki w niej zawarte mają moc prawną, bez względu na inne konkretne warunki obowiązujące w odniesieniu do innych usług świadczonych w Witrynie.

  • Nazwa firmy: Neuraxpharm Polska Sp. z o.o. (dalej NEURAXPHARM)
  • Adres: ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa, Polska
  • Numer rejestracyjny: KRS 0000792637

Założona na mocy przepisów prawa polskiego i zarejestrowana w polskim rejestrze handlowym w Warszawie. 

Regulamin korzystania z witryny

Warunki zawarte w niniejszej Informacji prawnej dotyczą wszystkich stron, które pojawiają się na Mapie witryny.

Użytkownik odwiedza stronę na własną odpowiedzialność, a robiąc to, wyraża zgodę na warunki niniejszego regulaminu.

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Witryny i jej usług w sposób zgodny z prawem, zgodnie z warunkami niniejszego regulaminu oraz obowiązującymi przepisami.

Firma NEURAXPHARM ma prawo do wprowadzania jednostronnych zmian w niniejszych Zastrzeżeniach Prawnych, zamieszczając w Witrynie publikację, która w tym samym momencie nabiera mocy prawnej.  

Przeglądanie Witryny

Firma NEURAXPHARM nie gwarantuje, że dostęp do Witryny będzie ciągły i bezusterkowy. Firma nie może zapewnić, że treści lub oprogramowanie dostępne w Witrynie będą wolne od błędów lub nie spowodują szkód. W żadnym wypadku firma NEURAXPHARM nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty lub szkody powstałe w wyniku odwiedzania Witryny i jej przeglądania, włącznie ze szkodami spowodowanymi przez systemy komputerowe lub wirusy.

Firma NEURAXPHARM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z Witryny. W szczególności firma nie jest odpowiedzialna za awarie, przerwy, braki lub wady sieci telekomunikacyjnych, które mogą wystąpić w czasie odwiedzania strony przez Użytkownika.

Dostęp i bezpieczeństwo

Korzystnie z usług transakcyjnych oraz tych, które wymagają przekazania danych osobowych, odbywa się w bezpiecznym środowisku za pośrednictwem 128-bitowego protokołu SSL. Połączenie nawiązuje się z bezpiecznym serwerem, dlatego przesyłane informacje są szyfrowane. Dzięki temu przekazywane treści można odczytać tylko na komputerze klienta i serwerze firmy NEURAXPHARM. Użytkownik ma pewność, że znajduje się w bezpiecznym środowisku, jeśli na pasku przeglądarki jest zamknięta kłódka. Bezpieczeństwo naszych serwerów jest chronione certyfikatem wydanym przez naszego dostawcę usług hostingowych.

Certyfikat ten gwarantuje, że klient przesyła swoje dane do serwera NEURAXPHARM, a nie do stron trzecich, które mogą się pod niego podszywać.

Treści

NEURAXPHARM dokłada wszelkich starań, aby treści wyświetlane w Witrynie były wolne od błędów.

NEURAXPHARM nie może zagwarantować, że zamieszczone treści będą bezbłędne, ani nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty wynikające z błędów w treści Witryny.

Zmiany w Witrynie

Informacje wyświetlane w Witrynie są aktualne na dzień ostatniej aktualizacji. NEURAXPHARM nie ponosi odpowiedzialności za aktualność lub poprawność tych informacji.

Użytkownik nie może zmieniać, dostosowywać, modyfikować ani wprowadzać zmian w Witrynie. Firma NEURAXPHARM zastrzega sobie prawo do dokonywania wszelkich aktualizacji, zmian i modyfikacji, które uzna za stosowne i może skorzystać z tych praw w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia.

Firma NEURAXPHARM zastrzega sobie prawo do jednostronnej modyfikacji zasad korzystania z Witryny, w tym niniejszych Zastrzeżeń Prawnych.

Własność intelektualna

Wszelkie treści zamieszczone w niniejszej Witrynie są chronione przez prawo. Użytkownik nie może wykorzystywać, powielać, rozpowszechniać, modyfikować, udostępniać publicznie, przenosić ani przekształcać ww. treści, chyba że uzyska wyraźną zgodę właściciela niniejszych praw.

Szata graficzna Witryny, a także obrazy, symbole, charakterystyczne znaki, nazwy handlowe, nazwy marek, logo, produkty i usługi w niej zawarte są chronione przez prawo.

NEURAXPHARM jest właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw do treści Witryny i jest wyłącznym właścicielem wszystkich praw do ich wykorzystania, nie licząc praw dostawców, z którymi zawarto odpowiednią umowę o dostawy treści, chronioną krajowymi i międzynarodowymi przepisami własności przemysłowej. Powyższe dotyczy również niniejszego postanowień niniejszych Zastrzeżeń Prawnych i innych dokumentów zawartych w Witrynie.

Dostęp do Witryny nie daje Użytkownikom żadnego prawa odnośnie do treści i własności intelektualnej lub przemysłowej zawartych w Witrynie. Użytkownik odwiedzający Witrynę nie może kopiować, modyfikować, rozpowszechniać, przekazywać, reprodukować, publikować, przypisywać ani sprzedawać wyżej wymienionych elementów, ani tworzyć nowych produktów lub usług na podstawie uzyskanych informacji, chyba że uzyska wyraźną i pisemną zgodę właścicieli tych praw.

Wszelkie zmiany w treści lub strukturze niniejszej Witryny przez Użytkownika są surowo zabronione i mogą narazić Użytkownika na  odpowiedzialność karną oraz odszkodowawczą.

NEURAXPHARM zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków prawnych przeciwko Użytkownikom, którzy złamią lub naruszą prawa własności intelektualnej.

Linki

Witryna może zawierać linki (hiperłącza i łącza) umożliwiające dostęp do innych stron internetowych, które nie są własnością firmy NEURAXPHARM. Nie oznacza to, że istnieje związek pomiędzy firmą NEURAXPHARM a właścicielem strony internetowej, do której Użytkownik zostanie przekierowany za pośrednictwem linku. NEURAXPHARM nie ponosi odpowiedzialności za legalność treści umieszczonych w witrynach stron trzecich.

Użytkownik nie może umieszczać linków do Witryny NEURAXPHARM na innych stronach bez wyraźnej zgody firmy. W przypadku uzyskania takiej zgody zamieszczone linki nie mogą zaszkodzić lub popsuć publicznego wizerunku marki NEURAXPHARM lub Witryny, a także stron trzecich, do których firma się odnosi.

Firma NEURAXPHARM usunie wszelkie linki do treści, które będą niezgodne z prawem lub w jakiś sposób będą naruszać prawa własności stron trzecich, jak tylko otrzyma z jakiegoś źródła informacje o ich niezgodności z prawem.

Polityka prywatności Witryny

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszej polityki prywatności i ochrony danych, zobacz Politykę prywatności.

Wykorzystanie plików cookie

Wykorzystanie plików cookie w Witrynie jest wymagane do jej funkcjonowania. Pliki cookie są używane, aby ułatwić nawigację w Witrynie i zapewnić sprawniejsze i spersonalizowane usługi. Służą także jako narzędzie do pozyskiwania danych statystycznych dotyczących korzystania z Witryny. W żadnym wypadku nie są wykorzystywane do gromadzenia danych umożliwiających identyfikację Użytkownika.

Aby uzyskać więcej szczegółów, zobacz Politykę plików cookie.

Obowiązujące przepisy i jurysdykcja

Warunki korzystania z Witryny oraz wszelkie powiązane umowy są chronione przez polskie prawo.

Wszelkie spory, które mogą wyniknąć z dostępu lub korzystania z Witryny, podlegają wyłącznej jurysdykcji polskich sądów powszechnych miejscowo właściwych ze względu na siedzibę Neuraxpharm Polska Sp. z o.o.